วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

มาเรียนรู้ 10 ประเทศอาเซียนกัน
อาเซียนใกล้เข้ามาแล้ว และทุกคนก็พร้อมรับอาเซียนหรือยัง? 10 ประเทศได้แก่ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ บรูไน ลาว กัมพูวา เวียนนาม พม่า